19, సెప్టెంబర్ 2015, శనివారం

గత సంవత్సరం(2014-15) పదవ తరగతిలో ఉత్తమ ఫలితాలు సాధించిన చి. కృష్ణ, కుమారి శివమ్మలను అభినందిస్తున్న పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు శ్రీపరమేశ్వరరెడ్డి గారు.

17, సెప్టెంబర్ 2015, గురువారం

SSC TOPPER - 2014-15


  B. KRISHNA  
     PUDUR

GPA - 8.2/10

                   

 **********AND****************             K. SIVAMMA   PUDUR

GPA - 8.2/10

SSC TOPPER - 2013-14

           K. VEERESH                     GUVVALADINNE 
             GPA - 8.5

SSC TOPPER -2012-13

          P. VANITHA  
        YERRAPALLY
         GPA -  8.5/10

SSC TOPPER - 2011-12

             K. AJITH  
         GOPALDINNE
          GPA -8.8/10

SSC TOPPER - 2010-11

        B. GOPI CHAND  
                PUDUR
           MARKS - 505

 ( ALL TIME TOPPER )

SSC TOPPER - 2009-10

            MD. RAFI  
              PUDUR
         MARKS -  494

SSC TOPPER - 2008-09

            K.K. RAVI 
        YERRAPALLY
        MARKS -  456

SSC TOPPER - 2007-08

          G. HARITHA 
                PUDUR
           MARKS - 486

SSC TOPPER - 2006-07

   B. LAXMANA KUMAR 
              PUDUR
         MARKS - 445

SSC TOPPER - 2005-06

         MAHABOOB BEE                    YERRAPALLY
            MARKS - 504
   
 ( OVER ALL TOPPER )

SSC TOPPER - 2004-05

      KOTESWAR REDDY 
          YERRAPALLY
           MARKS -  416

SSC TOPPER - 2003-04

           G. SWATHI  
               PUDUR
         MARKS -  396

SSC TOPPER - 2002-03

         MADDILETY  
        GOPAL DINNE
         MARKS - 459

        ****  and ****

            SAVARANNA 
           YERRAPALLY
            MARKS -  459


SSC TOPPER - 2001-02

     LAXMINARAYANA                          REDDY  
         YERRAPALLY
          MARKS - 463

16, సెప్టెంబర్ 2015, బుధవారం

SSC TOPPER - 2000-01

           SUVARNA 
             PUDUR
         MARKS - 408

SSC TOPPER -1999-2000

          CHAND BEE
        YERRAPALLY
         Marks -  418

SSC TOPPER - 1998-99

          T. HARITHA  
         GOPAL DINNE
           Marks - 431

11, సెప్టెంబర్ 2015, శుక్రవారం

SSC TOPPER - 1997-98

     P. SUJATHAMMA 
          YERRAPALLY
             Marks - 395

SSC TOPPER - 1996-97

          S. SAILAJA
              PUDUR
          Marks -  419

SSC TOPPER - 1995-96

             G.ARUNA 
                PUDUR 
           Marks - 404

SSC TOPPER - 1994-95

 RAVI PRAKASH SETTY                   PUDUR 
          Marks - 404

SSC TOPPER -1993-94

     C. JAGAN MOHAN                    YERRAPALLY  
            Marks - 249

SSC TOPPER- 192-93

 S. KUPENDER REDDY 
              PUDUR 
           Marks -435

SSC TOPPER- 1991-92

     ...NILL  RESULT...

SSC TOPPER – 1990-91


             KALAPPA  
                PUDUR
            MARKS-  327

SSC TOPPER – 1989-90,

         NILL RESULT

SSC TOPPER – 1988-89

  G. AMARENDER REDDY                PUDUR
        MARKS- 305

SSC TOPPER-1987-88

  A. THIRUMAL REDDY                       PUDUR 
          MARKS-304

SSC TOPPER –1986-87

        NILL  RESULT

SSC TOPPER –1985-86

        S. SRINIVAS GOUD                       PUDUR   
             MARKS-347

SSC TOPPER –1984-85

       M. LAXMI REDDY                  GOPAL DINNE   
         MARKS -298

SSC TOPPER –1983-84

                     B. SATYANNA   
                                              GOPAL DINNE    
                                                  Marks -294

9, సెప్టెంబర్ 2015, బుధవారం

SSC TOPPER-1982-83

                                                  NO SSC BATCH

SSC TOPPER-1981-82

             R. VENKATESHWAR REDDY
                                                M. RAVULACHERUVU
                                                 Marks-329

SSC TOPPER-1980-81

                                                     NO SSC BATCH

SSC TOPPER-1979-80

                                     A. CHINNA REDDY
                                                         POODOOR
                                       Marks-214

7, సెప్టెంబర్ 2015, సోమవారం

SSC TOPPER-1978-79

           R. VIJAYA BHASKAR REDDY
                      M. RAVULACHERUVU
                         Marks -318/600