11, మే 2016, బుధవారం

SSC TOPPERS-2015-16

కె.కె. వాణి (ఎర్రపల్లి) 
  K.K. Vani
GPA: 8.3/10********************************************************************************

                                                    B. Mahesh
                                                   GPA: 8.3/10

SSC RESULT-2016


                                                                    Passed: 42
                                  Fail     : 04
                                  Total   : 46
                                Pass %  :  91%