23, జులై 2018, సోమవారం

ఆది గురువులు

అమూల్యమైన సేవలందించి, బదిలీపై వెళ్ళిన మా పాఠశాల ఉపాధ్యాయులకు చిరు సత్కారం.