3, జనవరి 2016, ఆదివారం

PRTU CALLENDER

PRTU క్యాలెండరు ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో H.M & J.P  

రికార్డ్ అసిస్టెంట్ గా వచ్చిన మహేశ్ గారికి సన్మాన కార్యక్రమం

నూతన సంవత్సర వేడుకల్లో  ఉపాధ్యాయ బృందం 

6 వ తరగతిలో నూతన సంవత్సర వేడుకలు 

సలీమ్ ప్రమోషన్ సందర్భంగా పాఠశాలలో సన్మాన కార్యక్రమం