22, డిసెంబర్ 2017, శుక్రవారం

గణిత దినోత్సవం

 గణిత మేధావి శ్రీనివాస రామానుజన్ కి నివాళి 

గణిత దినోత్సవం సందర్భంగా క్విజ్ కార్యక్రమం